Parcelserviceonline voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Parcelserviceonline BV

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Parcelserviceonline B.V., KVK 62523732, Veilingstraat 7, 7545LZ te Enschede en vervangen alle eerder gehanteerde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Parcelserviceonline BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Enschede. Het accepteren van een dienst, activiteit dan wel het doorgeven van een schriftelijke opdracht houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Parcelserviceonline BV worden afgeweken in welk geval de overige bepalingen onverdeeld van toepassing blijft.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van Parcelserviceonline BV zijn vrijblijvend en zolang de te leveren goederen/diensten leverbaar dan wel uitvoerbaar zijn. Wij behoud ons het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of indien de handelswijze van de toeleveranciers van Parcelserviceonline BV daartoe aanleiding mocht geven. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw opdracht door Parcelserviceonline BV en bevestiging daarvan. Parcelserviceonline BV is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering/diensten te verbinden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, delen wij u dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht.

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALINGEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen, tenzij anders vermeld dan wel schriftelijk overeengekomen. Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na factuurdatum indien dit leveringen/opdracht binnen Europa betreft. Leveringen/opdrachten buiten Europa dienen te geschieden voorafgaande aan levering/opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever / klant met enige betalingen in gebreke is gebleven is Parcelserviceonline BV gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van Euro 85,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is. Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestellingen en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Parcelserviceonline BV

ARTIKEL 4 LEVERING

De door Parcelserviceonline BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een dreigende overschrijding van een leveringstermijn, zal Parcelserviceonline BV zich redelijkerwijs inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen. De plaats van levering van de producten/diensten geschiedt op het adres waar de opdrachtgever of klant dit schriftelijk heeft aangegeven.

(i) Uitsluiting van gevolgschade

Parcelserviceonline BV zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte gevolgschade d.w.z. andere schade dan de bedoelde schade zoals vermeld in de algemene vervoerders conditie AVC en de Physical Distribution conditions PD. Onder gevolgschade is bijvoorbeeld te verstaan; verlies van inkomsten, winst, rente, bruikbaarheid of goodwill, ontstaan door extra kosten.

(ii) Uitsluiting voor Transport / aanvaardbare zaken en stoffen

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurige omschrijving van de zending op de vrachtbrief of door de opdrachtgever ingevoerde data in het aangeboden pakket of palletsysteem.

Parcelserviceonline BV vervoert via haar systemen geen:

Betaalmiddelen, vuurwapens, tabak, juwelen, edele metalen, alcoholische dranken, bederfelijke waar, explosieven, drugs, kunstwerken, postzegels, chemicaliën.

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van geleverde producten/diensten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Parcelserviceonline BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten of diensten gaat in op het moment van aflevering en betaling op u over.

ARTIKEL 6 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door PParcelserviceonline BV geleverde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Parcelserviceonline BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten/diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 7 BESTELLING / COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachtgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie verkeer tussen u en Parcelserviceonline BV, dan wel tussen Parcelserviceonline BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Parcelserviceonline BV

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

Parcelserviceonline BV zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een klanten bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en/of opdrachten en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u geen prijs stelt op het vrijgeven van uw naw (naam adres en woonplaats) gegevens, zullen de gegevens niet worden opgenomen in ons centraal bestand. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.  Klik HIER voor onze Privacy Verklaring.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Parcelserviceonline BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling/opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Parcelserviceonline BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Parcelserviceonline BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt zijnde omstandigheden die buiten de span-of-control van Parcelserviceonline BV vallen zoals bijvoorbeeld; stakingen bij leveranciers van Parcelserviceonline BV of logistieke onmogelijkheden bij de door Parcelserviceonline BV ingeschakelde transportbedrijven of toeleveranciers.

ARTIKEL 10 DIVERSEN

Indien u aan Parcelserviceonline BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Parcelserviceonline BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Parcelserviceonline BV schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden en dit schriftelijk aan Parcelserviceonline BV heeft bevestigd. Indien een of meer bepalingen van de voorwaarden of enige andere overeenkomst met Parcelserviceonline BV in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Parcelserviceonline BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Parcelserviceonline BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden. Parcelserviceonline BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door voornoemde derden geleverde producten of diensten.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Op alle opdrachten met Parcelserviceonline BV is de laatste editie van onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Op uw verzoek zullen wij u deze schriftelijk doen toekomen.

pdf_iconAVC condities        pdf_icon CMR condities

Nea Notitie

De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Bij het vaststellen van de mutaties van het kostenniveau maakt NEA gebruik van informatie over de gemiddelde kostenverhoudingen van bedrijven in de diverse deelsectoren. Gerapporteerd wordt aan de Raad van Beheer van de Stichting NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

Voor de berekening van de totale (te verwachten) kostenstijging, wordt gebruik gemaakt van de gewogen prijsontwikkelingen van afzonderlijke kostensoorten. Hierbij gaat NEA uit van reeds bekende loon- en prijsontwikkelingen en van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals neergelegd in de Macro Economische Verkenningen.
Voorde calculaties van de kostenontwikkeling voor het algemeen binnenlands vrachtautovervoer wordt gekeken naar de volgende kostensoorten:

Loonkostenontwikkeling: wijziging in het loonpeil werkt door in het kostenniveau van het rijdend personeel.
Prijsstijgingen voor o.a. de autokosten: wijziging inde prijs van diesel werkt door in de brandstofkosten.
Congestie en verslechtering in de bereikbaarheid: vooral in en net buiten de Randstad wordt het vrachtvervoer geconfronteerd met de toenemende congestie en afnemende bereikbaarheid van de steden, wat een toename van de verliestijd en dus kostenstijging inhoudt.

De definitieve resultaten van de door de NEA uitgevoerde calculaties worden jaarlijks in oktober bekend gemaakt en gepubliceerd ineen overzicht. Bij de berekening van de totale kostenstijging wordt onderscheid gemaakt naar een zevental deelsectoren. Voor pakketten baseert Parcelserviceonline BV haar jaarlijkse tariefaanpassing onder andere op de prognose van de kostenontwikkeling voor het komend jaar van de deelsector ‘fijnmazige distributie’. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de werkelijke prijsontwikkeling van diverse kostensoorten significant afwijkt van datgene wat aanvankelijk door de NEA werd voorspeld, behoudt Parcelserviceonline BV zich het recht voor dergelijke kostenstijging aan de opdrachtgever door te berekenen.